top of page
PRIVACYBEPALING

1. IDENTIFICATIE
 • Eigenaar: IBEROSUR TRAVEL AND TRADE SL: (hierna "Iberosur").

 • NIF: B92252667

 • Maatschappelijke zetel: Calle Pinar Alto 24, 29620 Torremolinos (Spanje)

 • Registergegevens: Geregistreerd in het handelsregister van Malaga, Folio: 195, Volume: 2864, Sheet: MA-51045.

 • E-mail: info@iberosur.com

 • Data Protection Officer (DPO): De gebruiker kan contact opnemen met de DPO via het volgende adres info@iberosur.com, of door te schrijven naar het Iberosur-adres ter attentie van de "Data Protection Officer".

2. INFORMATIE EN TOESTEMMING

Door dit privacybeleid te lezen, wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop Iberosur de persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en beschermt die worden verstrekt via de website www.iberosur.com (hierna de " website ”), via de Iberosur-app (hierna de“ app ”), evenals die met betrekking tot uw verbinding en navigatie via de website (hierna“ navigatie ”) en andere gegevens die u Iberosur in de toekomst kan verstrekken via het verzoek om informatie of reservering of op enige andere geautoriseerde manier.

De gebruiker moet dit privacybeleid, dat duidelijk en eenvoudig is opgesteld, zorgvuldig lezen om zijn begrip te vergemakkelijken en vrij en vrijwillig bepalen of hij zijn persoonlijke gegevens of die van derden aan Iberosur wil verstrekken.

3. VERPLICHTE FACILITATIE VAN DE GEGEVENS.

De gegevens die worden opgevraagd in de formulieren die toegankelijk zijn vanaf de Iberosur-website, zijn in het algemeen verplicht (tenzij het tegendeel is gespecificeerd in het verplichte veld) om de vastgestelde doelen te bereiken. Daarom kunnen ze niet worden aangenomen als ze niet of niet correct worden verstrekt.

4. VOOR WELK DOEL VERWERKT IBEROSUR DE PERSOONSGEGEVENS VAN DE GEBRUIKER EN HOE LANG?

Afhankelijk van de verzoeken van de gebruiker worden de verzamelde persoonlijke gegevens door Iberosur verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Beheer van verzoeken om informatie en reserveraties, inclusief betalingsbeheer (indien van toepassing) en het beheer van uw verzoeken en voorkeuren.

 • Beheer van het abonnement op de nieuwsbrief en het vervolgens doorsturen ervan.

 • Beheer van uw contactaanvragen met Iberosur via de daarvoor bestemde kanalen.

 • Beheer van het verzenden van gepersonaliseerde commerciële communicatie van Iberosur, langs elektronische en / of conventionele weg, in gevallen waarin de gebruiker uitdrukkelijk toestemming geeft.

 • Beheer van de levering van de gevraagde diensten.

 • Het uitvoeren van onderzoeken en / of evaluaties met betrekking tot de kwaliteit van de door Iberosur geleverde diensten en / of de perceptie van zijn imago als bedrijf.

De gegevens van de gebruiker worden bewaard gedurende de periode die nodig is voor de vervulling van elk doel of totdat de gebruiker om terugtrekking bij Iberosur verzoekt, zich verzet of zijn toestemming intrekt.

5. WELKE GEBRUIKERSGEGEVENS ZAL IBEROSUR  GEBRUIKEN?

IBEROSUR kan de volgende categorieën gegevens verwerken, afhankelijk van het verzoek van de gebruiker:

 • Identificatiegegevens: naam, achternaam

 • Contactgegevens: postadres, land van verblijf, mobiele telefoon, e-mailadres.

 • Bedrijfsgegevens gebruiker

 • Gebruikersidentificatiecodes of sleutels.

 • Gegevens over persoonlijke kenmerken: geboortedatum, geslacht, nationaliteit.

 • Voorkeurgegevens.

 • Geolocatiegegevens.

 • Kaartgegevens die nodig zijn om de reservering te betalen of om deze te garanderen, evenals om het verblijf of de daarmee verbonden diensten te betalen.

In geval van registratie en / of toegang via een account van een derde partij, kan Iberosur bepaalde informatie uit het gebruikersprofiel van het corresponderende sociale netwerk verzamelen en openen, alleen voor interne administratieve doeleinden en / of voor de hierboven aangegeven doeleinden.

In het geval dat de gebruiker gegevens van derden verstrekt, verklaart hij / zij zijn toestemming te hebben en stemt hij ermee in om de informatie in dit privacybeleid aan de geïnteresseerde partij, de eigenaar van de gegevens, over te dragen, waardoor Iberosur wordt vrijgesteld van enige verantwoordelijkheid in deze zin. Iberosur kan echter de nodige verificaties uitvoeren om dit feit te verifiëren, door de bijbehorende zorgvuldigheidsmaatregelen te nemen, in overeenstemming met de gegevensbeschermingsvoorschriften.

6. LEGITIMATIE VAN DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS

De gegevensbehandelingen die nodig zijn voor de vervulling van de bovengenoemde doeleinden waarvoor de toestemming van de gebruiker nodig is voor de realisatie ervan, zullen niet zonder deze gegevens worden uitgevoerd.

Evenzo, in het geval dat de gebruiker zijn toestemming voor een van de behandelingen intrekt, heeft dit geen invloed op de wettigheid van de eerder uitgevoerde handelingen.

Om deze toestemming in te trekken, kan de gebruiker via de volgende kanalen contact opnemen met Iberosur: door middel van een brief gericht aan Iberosur, Calle Pinar Alto 24, 29620 Torremolinos (Spanje), of door middel van een e-mail naar info@iberosur.com, in beide gevallen met de referentie "Gegevensbescherming".

Evenzo, in gevallen waarin het nodig is om de gegevens van de gebruiker te verwerken voor het nakomen van een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van de bestaande contractuele relatie tussen Iberosur en de gebruiker, zou de behandeling zo nodig worden gerechtvaardigd voor de vervulling van genoemde doeleinden. De behandeling die van haar kant wordt uitgevoerd om onderzoeken en / of evaluaties uit te voeren met betrekking tot de kwaliteit van de dienstverlening van Iberosur en / of de perceptie van haar imago als bedrijf, zal worden uitgevoerd op basis van het legitieme belang van de verantwoordelijke persoon.

7. AAN WELKE ONTVANGERS ZULLEN DE GEBRUIKERSGEGEVENS WORDEN MEDEGEDEELD?

Gebruikersgegevens kunnen worden meegedeeld aan:

 • Bedrijven behorende tot de Iberosur-groep, alleen voor interne administratieve doeleinden en / of voor de hierboven aangegeven doeleinden.

 • Leveranciers van Iberosur voor het naar behoren nakomen van de wettelijke verplichtingen en / of voormelde doeleinden.

 • Iberosur-partners en samenwerkende bedrijven voor de vervulling van de bovengenoemde doeleinden en / of, indien toegestaan, voor het verzenden van commerciële communicatie.

 • Overheidsdiensten, in de gevallen voorzien door de wet.

De in deze sectie vermelde ontvangers kunnen zich binnen of buiten de Europese Economische Ruimte bevinden, in het laatste geval zijn de internationale gegevensoverdrachten naar behoren gerechtvaardigd.

8. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER

De gebruiker:

 • U garandeert dat u de wettelijke leeftijd heeft bereikt of wettelijk geëmancipeerd bent, volledig capabel bent en dat de gegevens die u aan Iberosur verstrekt waar, nauwkeurig, volledig en up-to-date zijn. Voor deze doeleinden is de gebruiker verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid van alle gegevens die hij meedeelt en zal hij de verstrekte informatie op gepaste wijze bijwerken, zodat deze aan zijn werkelijke situatie voldoet.

 • De gebruiker garandeert dat het derde partijen heeft geïnformeerd over degenen die hun gegevens verstrekken, als ze dat doen, over de aspecten in dit document. Evenzo garandeert het dat u uw toestemming heeft verkregen om uw gegevens voor de vermelde doeleinden aan Iberosur te verstrekken.

 • U bent verantwoordelijk voor valse of onnauwkeurige informatie die u via de website verstrekt en voor alle directe of indirecte schade die kan worden veroorzaakt aan Iberosur of aan derden.

9. COMMERCIËLE EN PROMOTIONELE COMMUNICATIE

Een van de doeleinden waarvoor Iberosur gebruikersgegevens verwerkt, is het verzenden van commerciële communicatie, langs elektronische en/of conventionele weg, met informatie over producten, diensten, promoties, aanbiedingen, evenementen of nieuws die relevant zijn voor gebruikers. Telkens wanneer dergelijke communicatie wordt gemaakt, zal deze uitsluitend en exclusief worden gericht aan die gebruikers die hun ontvangst hebben geautoriseerd en/of die niet eerder hebben geweigerd om ze te ontvangen.

Om de bovengenoemde werkzaamheden uit te voeren, kan Iberosur de verkregen gegevens analyseren om gebruikersprofielen op te stellen waarmee de producten die voor u interessant kunnen zijn, nader kunnen worden gedefinieerd.

In het geval dat de gebruiker geen commerciële of promotionele communicatie van Iberosur meer wenst te ontvangen, kan hij de annulering van de dienst aanvragen door een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres: info@iberosur.com

10. GEOLOCATIEGEGEVENS

Sommige functionaliteiten van de Iberosur-app maken geolocatie mogelijk van het apparaat (tablet, smartphone, enz.) waarop het is geïnstalleerd.

De gebruiker kan deze optie rechtstreeks op het apparaat zelf uitschakelen, maar het uitschakelen van deze optie kan het gebruik van sommige van de app-functies verhinderen.

11. UITOEFENING VAN RECHTEN

De gebruiker kan een brief sturen naar Iberosur, Calle Pinar Alto 29620 Torremolinos (Spanje), of per e-mail naar het adres info@iberosur.com , in beide gevallen met de referentie "Gegevensbescherming", met een fotokopie van uw geldig identiteitsbewijs of paspoort, op elk moment en kosteloos, om:

 • de verleende toestemming(en) in te trekken.

 • te vragen of Iberosur persoonlijke gegevens behandelt die de gebruiker aangaan of niet.

 • toegang te geven tot uw persoonlijke gegevens.

 • onnauwkeurige of onvolledige gegevens te corrigeren.

 • verwijdering te verzoeken van uw gegevens wanneer, onder andere, de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

 • de beperking van gegevensverwerking te verkrijgen wanneer aan een van de voorwaarden in de gegevensbeschermingsvoorschriften is voldaan.

 • te vragen naar menselijke tussenkomst, om uw mening te uiten en om de geautomatiseerde beslissingen van Iberosur aan te vechten.

 • de overdraagbaarheid van uw gegevens aan te vragen.

Evenzo wordt de gebruiker geïnformeerd dat hij op elk moment een claim met betrekking tot de bescherming van zijn persoonsgegevens kan indienen bij de bevoegde controleautoriteit.

 

12. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Iberosur zal de gegevens van de gebruiker te allen tijde op een absoluut vertrouwelijke manier behandelen en de verplichte geheimhoudingsplicht jegens hen bewaren, in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke voorschriften, en daartoe de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen ter de beveiliging van uw gegevens en ter vermijding van  wijziging, verlies, behandeling of ongeoorloofde toegang, rekening houdend met de stand van de technologie, de aard van de opgeslagen gegevens en de risico's waaraan ze worden blootgesteld.

 

Laatst bijgewerkt: 9 april 2020

bottom of page